Świadectwa Pochodzenia

Implementując postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej numer 2001/77/WE o wspieraniu proekologicznej produkcji energii wprowadzono stopniowo do polskiej ustawy “Prawo Energetyczne” mechanizmy Świadectw Pochodzenia dla:

 

 • energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (zielone certyfikaty),
 • energii elektrycznej z Kogeneracji Wysokosprawnej (czerwone certyfikaty),
 • energii elektrycznej dla jednostek opalanych gazem lub niskich mocy – poniżej 1MW (żółte certyfikaty wcześniej niebieskie),
 • energii elektrycznej dla jednostek opalanych gazem z biomasy lub metanem kopalnianym (fioletowe certyfikaty),
 • energii z Biogazu Rolniczego wprowadzonego do sieci OSD (brązowe certyfikaty) i
 • poprawy efektywności energetycznej (białe certyfikaty)

W przygotowaniu do implementacji są Świadectwa Pochodzenia dla:

 • energii z Kogeneracji dla nowych jednostek (pomarańczowe certyfikaty)

Pojawiają się również informacje o kolejnych, jak chociażby:

 • dla instalacji wychwytywania i zatłaczania CO2 (błekitne certyfikaty)

 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne, przedsiębiorstwa sprzedające energię odbiorcom końcowym są zobowiązane do osiągnięcia odpowiedniego – określonego na dany rok – udziału energii elektrycznej wytworzonej w ekologiczny sposób. Osiągnięcie tego poziomu może wynikać ze Świadectw Pochodzenia przedstawionych do umorzenia Prezesowi URE lub z uiszczonej przez przedsiębiorstwo opłaty zastępczej, różnej dla różnych świadectw.

Aby usprawnić wypełnianie tego obowiązku a jednocześnie promować przedsiębiorców inwestujących w proekologiczną część rynku elektroenergetycznego, prawa majątkowe związane ze Świadectwami Pochodzenia są dopuszczone do obrotu na Towarowej Giełdzie Energii i są przedmiotem popytu generowanego przez przedsiębiorstwa energetyczne zainteresowane w pozyskaniu takich praw.

Obszar świadectw pochodzenia to relatywnie młody rynek, dlatego jeszcze nie do końca okrzepły. Świadectwa Pochodzenia, Świadectwa Pochodzenia z OZEZielone Certyfikaty… Wszystkie te związki frazeologiczne określają ten sam produkt, przy czym jednych używamy w oficjalnej korespondencji z Regulatorem a inne to określenia obiegowe.

Zdajemy sobie sprawę, że wiedza na temat wymagań odnośnie całego procesu przygotowania i obsługi zagadnienia Świadectw Pochodzenia, jest wiedzą dość hermetyczną i unikatową, zwłaszcza od strony proceduralnej. Przy dość zmiennych warunkach prawnych sprawność poruszania się w tym obszarze jest wprost proporcjonalna do ilości doświadczeń zgromadzonych na tym polu. Jest ona trudna do osiągnięcia w firmie nie zajmującej się tym tematem w codziennej działalności.
Dlatego też proponujemy naszym Klientom wsparcie w najbardziej kluczowych  obszarach związanych z tym zagadnieniem , takich jak:

 

 • Audyty wstępne
 • Analizy możliwości uzyskania Świadectw Pochodzenia energii
 • Opracowanie księgi instrukcji wyznaczania i monitorowania energii elektrycznej
 • Opracowanie procesów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie Świadectw Pochodzenia
 • Wsparcie przy opracowaniu dokumentacji uwierzytelniającej dla instalacji
 • Przygotowanie dedykowanych metod rozliczania energii elektrycznej i ciepła użytkowego
 • Przygotowanie do wnioskowania o wydanie świadectw
 • Przygotowanie do audytów jednostek certyfikujących
 • Analizy niepewności obliczeń
 • Narzędzia wspomagające wnioskowanie
 • Szkolenia
 • Wsparcie przy współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki

 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.